Tahsis Yapılan Firmalar


BEDELSİZ ARSA TAHSİS İŞLEMLERİ

 

 

I.- MEVZUAT

 

• 4562 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİ VE BU MADDEYE İSTİNADEN, 26.08.2011 TARİHLİ VE 28037 SAYILI RESMİ GEZETEDE YAYIMLANAN “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK”

 

 

 2. TAHSİS ŞARTLARI VE TAHSİSE YETKİLİ MAKAM 

 

-4562 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİ KAPSAMINDA  OSB’LERDEN BEDELSİZ PARSEL TAHSİSİ İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN KATILIMCILARIN, EN AZ ON (10) KİŞİLİK İSTİHDAM VE 2 YIL İÇERİSİNDE ÜRETİME GEÇECEKLERİNİ, TAAHHÜT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

-ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BEDELSİZ PARSEL TAHSİS İŞLEMLERİ; MÜTEŞEBBİS HEYET VEYA GENEL KURULUN KARARI İLE YÖNETİM KURULLARINCA YAPILIR.

 

-BEDELSİZ TAHSİS EDİLEN PARSELLERLE İLGİLİ, TAHSİS AŞAMALARI İLGİLİ OSB’CE TAKİP EDİLİR, GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE BAKANLIK ELEMANLARINCA İNCELEME YAPILIR.

 

 

3. TAHSİS AŞAMALARI

 

 

-YATIRIMCI, İLGİLİ OSB’YE PARSEL TAHSİSİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNUR. (FORM DİLEKÇE)

-ALTYAPININ DURUMUNA GÖRE; TAHSİS TARİHİNDEN İTİBAREN YATIRIMIN 2 YIL İÇERİSİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ. YÖNETMELİK MADDE:12) ÜRETİME GEÇİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

-İLGİLİ OSB; TAHSİS EDİLEN PARSELDE YAPILACAK YATIRIMLA İLGİLİ KATILIMCININ PROJESİNİ ONAYLAR.

-PROJE ONAYLANMASINDAN SONRA, İLGİLİ OSB YAPI RUHSATINI VERİR.

-YAPI RUHSATININ SÜRESİ 2 YILDIR, BU SÜRE EN FAZLA 2 YIL DAHA UZATILABİLİR.

- (OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE: 88)

-YATIRIM AŞAMALARI İLGİLİ OSB’CE DENETLENİR. (YÖNETMELİK MADDE: 15)

-YATIRIMA DEVAM EDİLMEMESİ, ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE YATIRIMIN TAMAMLANMAMASI VEYA MEVZUATA UYULMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE ARSA TAHSİSİ OSB’CE İPTAL EDİLİR.

-YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KATILIMCILARA YAPILAN ARSA TAHSİSLERİ BÖLGE YÖNETİMLERİNCE İPTAL EDİLİR. (YÖNETMELİK MADDE: 16)

 


 12.01.2015 tarihli 04 Sayılı Rize Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına İstinaden yapılan değerlendirilmeler sonucunda, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Geçici 9. Maddesine ve Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğe istinaden aşağıda listelenen firmalara verilen bilgiler dahilinde bedelsiz parsel tahsisi yapılmasına karar verilmiştir.