Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası


KVKK Veri Sorgulama Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜYE VE ÜYE KURULUŞ ÇALIŞANLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

            İşbu Aydınlatma Metni; üyesi olduğunuz veya üyesi olan kuruluşta çalışmakta olduğunuz Rize Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (Rize OSB) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

            Rize OSB; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

            Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Rize OSB tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Cadde No:6 Aksu OSB Mahallesi Kalkandere /RİZE” adresinde yerleşik Rize Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuz ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar ile kuruma ait lokasyonların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/katılımcı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,  hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

            Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu aydınlatma metninde sayılan amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Rize OSB tarafından, sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Rize OSB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar ile lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimi, iş ortağı/katılımcı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b., Rize OSB’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Rize OSB’nin tedarikçilerine, iştiraklerine, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere ve kişilere aktarılabilecektir.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

            Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.rizeosb.com.tr adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Rize OSB’ye ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.